Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

Misverstanden rond projectmatig werken

Veel medewerkers willen zo veel mogelijk autonomie in hun werk. Organisaties willen de prestaties kunnen meten. Projectmatig werken komt hieraan tegemoet. Projectmatig werken is populair. Het is een manier om dingen te realiseren, een probleem op te lossen of een idee gestalte te geven. Projectmatig werken is geen garantie voor succes. Er bestaan veel misverstanden hierover. We geven er vier: Misverstand 1: Alles wordt een project genoemd Niet iedere klus of probleem dat moet worden opgelost, is een project. Sommige afdelingen zijn met tientallen projecten bezig. Ze zien door de bomen het bos niet meer. Wat heeft prioriteit? Een project bij projectmatig werken heeft de volgende criteria: het is gericht op een concreet resultaat het is beperkt in tijd en geld er is een opdrachtgever en een projectleider er zijn meer mensen betrokken bij de klus de projectmedewerkers hebben een verschillende achtergrond of zijn afkomstig van verschillende afdelingen Misverstand 2: […]

Aanvullend partnerverlof pakt slecht uit voor minima

Voor werknemers met een inkomen tot 110% van het minimumloon pakt het partnerverlof slecht uit. Zij zullen dan ook niet of nauwelijks van deze regeling gebruik maken. Het UWV betaalt sinds 1 juli 2021 het extra verlof in de vorm van 70% van het maximum dagloon voor een periode van vijf weken. Modale inkomens houden daar na belastingen per saldo circa 80% van over. Voor minima is netto 70%. Dat komt door de dempende werking van de heffingskortingen.  Heffingskorting Heffingskortingen zijn dat deel van het inkomen dat is vrijgesteld van inkomstenbelasting. Deze kortingen zorgen ervoor dat het partnerverlof voor minima minder voordelig uitvalt dan voor anderen. Volgens Minister Koolmees van SZW wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Hij wijst op de andere voordelen voor minima, zoals het kindgebonden budget en de zorg- en huurtoeslag. Aanvullend ouderschapsverlof Het aanvullend verlof voor partners van bevallen moeders komt […]

Flexwerk aan banden

Er is nog geen regering maar wel een aanzet tot een regeerakkoord. Mark Rutte en Sigrid Kaag hebben deze zomer een discussiestuk schreven dat bol staat van ambities. Onder andere over de arbeidsmarkt. Als het aan de beide bewindslieden ligt kan deze rekenen op een grondige hervorming. Door de lasten op arbeid te verlagen, moet het aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract aan te bieden. Uitzendwerk is alleen nog toegestaan voor tijdelijk werk en tegen gelijke arbeidsvoorwaarden. Ook wordt er een minimum loon per uur ingevoerd. Er bestaat nu alleen een minimumloon per week of maand, maar dat zegt niet hoeveel uur daarvoor gewerkt moet worden. Als deze plannen werkelijkheid worden, is dit de derde grootscheepse hervorming van de arbeidsmarkt in zes jaar. Het begon allemaal met de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 die als doel had het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken en de […]

De vaste reiskostenvergoeding vervalt steeds vaker

De vaste reiskostenvergoeding van werkenden staat bij veel organisaties ter discussie. Medewerkers werken sinds de coronacrisis meer thuis en komen minder op kantoor.  Een vijfde van de organisaties in Nederland heeft al afscheid genomen van de vaste reiskostenvergoeding, blijkt uit onderzoek. Dat betekent dat ze de vaste reiskostenvergoeding van 0,19 cent per gereisde kilometer kwijt kunnen raken. Op jaarbasis is dat een flink bedrag. Het is voor medewerkers een tegenvaller als dat wegvalt. Tot 1 oktober Veel werkgevers maken gebruik van de zogeheten praktische regeling om reiskosten uit te betalen. Voor woon-werkverkeer wordt daarmee standaard 19 cent per kilometer uitbetaald voor 214 reisdagen. Dat zijn de werkdagen van een vijfdaagse werkweek. De vakantiedagen zijn hier van af getrokken. Volgens de wet mag de vaste reiskostenvergoeding maximaal 6 weken worden doorbetaald als iemand de berekende kilometers niet meer maakt. Demissionair minister Wouter Koolmees gaf aan dat nog tot 1 oktober 2021 […]

De andere kant van hybride werken

Hoe gaan we werken na corona? Gaan we weer met z’n allen in de file staan of toch thuiswerken? Vragen waar menig HR-manager grijze haren van krijgt. Uit een recent rapport van het SCP blijkt dat de helft van de 1300 respondenten 40% van de werktijd wil thuiswerken. Zij kiezen dus voor hybride werken. De medewerker combineert thuiswerken met werk op kantoor. Aan hybride werken zitten ook nadelige kanten. Veel bedrijven hebben zich onvoldoende afgevraagd wat de risico’s zijn van hybride werken. Door (te)veel thuiswerken kunnen de kosten op termijn behoorlijk oplopen. Thuiswerken kan op den duur leiden tot minder grote betrokkenheid bij de organisatie, isolatie en meer stress bij de medewerkers. Hierdoor kan het ziekteverzuim stijgen en dat kost geld. Er zijn ook kosten die veroorzaakt worden door minder samenwerking in de organisatie. Medewerkers ontmoeten elkaar minder. Hierdoor komt de creativiteit en het uitwisselen van ideeën in het geding. […]

Concurrentiebeding vaak ten onrechte in arbeidsovereenkomst

Uit het onderzoek van onderzoeksbureau Panteia blijkt dat één op de drie werkgevers een concurrentiebeding standaard opneemt in de arbeidsovereenkomst. Het staat erin, maar werkgevers doen zelden een beroep op het beding. Het concurrentiebeding lijkt meer preventief gebruikt te worden. Volgens de onderzoekers gebruiken werkgevers het beding breed, terwijl dat niet altijd noodzakelijk is. Alleen als een medewerker toegang heeft tot gevoelige informatie of relaties kan dat een goede reden zijn voor een concurrentiebeding. Anders is het niet nodig.  Een beding belemmert volgens de onderzoekers de arbeidsmobiliteit. Aanleiding De aanleiding voor het onderzoek was een motie in de Tweede Kamer van Steven van Weyenberg (D66) en Gijs van Dijk (PvdA). De motie vroeg om nadere voorwaarden voor het gebruik van het concurrentiebeding. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vervolgens Panteia benaderd om dit te onderzoeken. Het nieuwe kabinet kijkt of extra wetgeving nodig is. Concurrentiebeding Er zijn een […]

15000 euro boete voor onzorgvuldige verwerking persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onlangs aan een onderhoudsbedrijf een boete opgelegd van €15.000. Het betreffende bedrijf verwerkte meer persoonsgegevens dan is toegestaan. In het verzuimsysteem noteerde het bedrijf de reden van het ziekteverzuim van de medewerkers. Ziektes, specifieke klachten en pijnaanduidingen werden met naam en toenaam vermeld. Dat mag niet, omdat het bij verzuimgegevens vaak gaat om gevoelige persoonsgegevens over iemands fysieke en/of mentale gezondheid. De gegevens waren bovendien makkelijk toegankelijk voor medewerkers. De AP vond dat het bedrijf  zich terughoudend moet opstellen om deze persoonsgegevens te verzamelen. Bovendien mogen alleen bevoegde medewerkers bij deze gegevens. De toegang tot het online systeem moet extra beveiligd zijn en dat was bij het betreffende bedrijf niet het geval. Uitzondering Ziektes en gezondheidsklachten van medewerkers mogen door de bedrijfsarts wel worden verwerkt. De bedrijfsarts adviseert op basis van de informatie de werkgever over het verzuim en de re-integratie van de medewerkers. In […]

Het ‘andere’ werken met vierdaagse werkweek

Wie durft het aan, vier dagen werken en er vijf betaald krijgen? Volgens een IJslands onderzoek krijg je er gelukkigere en productievere werknemers voor in de plaats. Hoe doe je dat? Het is allemaal niet zo moeilijk. Luscii, een bedrijf dat meetapparatuur ontwikkelt voor de zorg, startte met een proef van drie maanden. Alle medewerkers gingen vier in plaats van vijf dagen werken met behoud van salaris. Daar waren wel voorwaarden aan verbonden. Voorwaarden In de eerste plaats moeten medewerkers over hun eigen tijd kunnen beschikken. Het is niet de bedoeling dat de manager jouw tijd aan een ander belooft in de trant van, oh dat kan hij of zij wel even doen. Eindeloos vergaderen was ook uit den boze en iedereen op vrijdag vrij zodat niet het gevaar bestond dat medewerkers elkaar gingen bellen of mailen. Minder stress Het resultaat was gelukkigere, minder gestreste en productievere werknemers. Dat is ook […]

Aandacht voor aantrekken medewerkers verslapt ondanks krappe arbeidsmarkt

Bijna alle grote sectoren voorzien een toekomst waarin het aantrekken van nieuwe medewerkers ingewikkelder wordt. Opvallend is dat het binden en boeien van nieuwe mensen echter minder hoog op het prioriteitenlijstje staat van HR-professionals, terwijl het UWV en CBS juist berichten over een krapper wordende arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het jaarlijkse HR-trendonderzoek van Performa, Berenschot en AFAS Software onder meer dan tweeduizend HR-professionals. Werven Werven en selecteren is op de prioriteitenlijst gezakt van twee naar vier. Oorzaak voor de verslapping is misschien ook dat bedrijven juist aangeven minder moeite te ervaren bij het aantrekken van medewerkers. Vorig jaar gaf zeventig procent van de respondenten aan moeite te hebben met het aantrekken van mensen. Inmiddels is dat iets meer dan de helft (54%). Behouden Net als het werven gaat momenteel ook het behouden van medewerkers gemakkelijker. Ruim een vijfde (21%) van de professionals geeft aan dat het een uitdaging is om […]

Uitgangspunten toezicht op privacy

De rol van een functionaris gegevensbescherming (FG) is essentieel voor de bescherming van de persoonsgegevens die een organisatie verwerkt. In de praktijk blijkt het niet vanzelfsprekend dat een FG zijn werk goed kan uitoefenen. De AP ontvangt regelmatig signalen dat FG’s niet of te laat betrokken worden bij plannen waarbij gegevens worden verwerkt, niet de juiste stukken ontvangen of onvoldoende tijd krijgen om te kunnen doen wat er van een FG wordt verwacht. De invulling van het interne toezicht is lang niet bij alle organisaties goed genoeg geregeld. Hierdoor lopen burgers, patiënten en klanten het risico dat gegevens niet goed beschermd worden. Daarom publiceert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nu uitgangspunten voor de positionering van de FG. Uitgangspunten De wet verbindt duidelijke eisen aan de positionering van een FG. Zo is het essentieel dat de FG onafhankelijk kan toezien op de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de betreffende […]

Stuur een e-mail

Bel mij: