Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

Wat heeft HR aan de ondernemingsraad

Welke bevoegdheden heeft de OR?

Iedere organisatie vanaf 50 werknemers moet een ondernemingsraad hebben. Als u er nog geen hebt dan speelt HR vaak een rol bij het oprichten van een OR. Als u er wel één hebt dan krijgt u er steeds vaker mee te maken. De OR krijgt namelijk steeds meer bevoegdheden. Het is daarom goed om iets meer te weten over de OR. De OR neemt een speciale positie in. De bevoegdheden van de OR zijn namelijk bij wet vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Deze wet geeft de OR naast medezeggenschap, ook formeel afdwingbare rechten en bevoegdheden. Dat maakt de OR voor HR een partij om rekening mee te houden.

Zorg dat u weet wat er in de WOR staat. Ook in de CAO – afspraken tussen werkgevers en vakorganisaties –  zijn vaak bepalingen over medezeggenschap opgenomen. Deze afspraken geven aan de OR ruimere bevoegdheden dan in de WOR zijn vastgelegd. In dergelijke gevallen is de CAO leidend. Het is daarom altijd raadzaam om de geldende CAO van uw organisatie of branche te raadplegen.

Meeweten, meepraten en meebeslissen

De taak en functie van de OR en de bestuurder zijn vastgelegd in de WOR. Deze wet vormt een belangrijke basis voor de rol die de OR binnen de organisatie kan spelen. De OR heeft op verschillende beleidsterreinen van een organisatie bevoegdheden op verschillende niveaus van besluitvorming.  Per niveau is de bevoegdheid anders:

  1. Het strategische niveau: de koers van de organisatie, het lange termijn beleid. Welke richting gaat de organisatie de komende jaren op? Documenten waarin de strategie is vastgelegd zijn: businessplannen, beleidsnota’s, meerjarenramingen. Maar ook begrotingen en (financiële) jaarverslagen. De OR heeft dan in ieder geval informatietecht (artikel 31 van de WOR) Ook moet de bestuurder minimaal twee keer per jaar met de OR om de tafel om de algemene gang van zaken te bespreken. Wat staat er de komen periode op de agenda.
  2. Het tactische niveau: de inrichting van de organisatie, het concreet vormgeven van de strategische koers. Het betreft zaken als: investeringen, reorganisaties, fusies en dergelijke. De OR heeft dan vaak adviesrecht (artikel 25 en 30 uit de WOR)
  3. Het operationele niveau: het vastleggen en regelen van de dagelijkse werkzaamheden. Het gaat bijvoorbeeld om het aannamebeleid, de beoordelingsregeling, ziekteverzuimregelingen en werktijdenregelingen. Dit niveau omvat regels en procedures. De OR heeft dan vaak instemmingsrecht (artikel 27 uit de WOR).

De lijn van (mee)weten – meedenken – meebeslissen geeft aan dat hoe operationeler het besluit is, hoe sterker de formele bevoegdheid van de OR.

 De faciliteiten van OR-leden

Om als OR-lid goed te kunnen functioneren, moeten er een aantal zaken geregeld zijn, bijvoorbeeld tijd, vergaderruimte en scholing. De WOR heeft daarin voorzien en bepalingen opgenomen over

  • Faciliteiten
  • Doorbetaling loon
  • Tijd voor overleg en scholing
  • Bescherming tegen benadeling
  • Kosten
  • Ondersteuning door een deskundige

Verder zijn er in verschillende CAO’s aanvullende bepalingen opgenomen over de faciliteiten van de OR. U doet er dus goed aan om de voor u geldende CAO hierop na te lezen als de OR bij u komt voor faciliteiten.

Meer over de OR vindt u op de website van OR Academy . U kunt ook deelnemen aan de cursus HR en ondernemingsraad om meer te weten te komen over de OR en hoe u het beste kunt samenwerken met de ondernemingsraad.

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Wilt u meer weten over ons aanbod, onze werkwijze of heeft u een andere vraag? Maak vrijblijvend een afspraak voor een telefonisch kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs en informeer naar de mogelijkheden!

Vul uw gegevens in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u dat hieronder vermelden.

Stuur een e-mail

Bel mij: