Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Vraag en antwoord

c Alles uitvouwen C Alles invouwen

Arbeidsvoorwaarden (1)

Nee, het is voor niet verplicht om bhv’ers een vergoeding te bieden voor het de bedrijfshulpverlening. Uiteraard dienen wel de onkosten te worden vergoed, denk aan de reiskosten als de bhv’ers op cursus gaan. Overigens is het dan niet verplicht, het is wel toegestaan om bhv’ers een vergoeding te bieden voor het bhv-werk als u daarvoor kiest. Ook kan het voorkomen dat er in de voor uw organisatie geldende cao of in de arbeidsovereenkomst een vergoeding voor bhv-werk is vastgesteld. In dat geval dient u zich hieraan te houden.

Wilt u meer weten over de organisatie van de bedrijfshulpverlening? Kijk dan hier.

Arbo en Duurzaam Inzetbaarheid (9)

Duurzame inzetbaarheid van werknemers moet natuurlijk onderdeel uitmaken van het personeelsbeleid. Het gaat daarbij niet alleen om het beleid van vandaag de dag, maar u kijkt ook naar de toekomst. Dan kijkt u naar de strategische personeelsplanning. Hoe gaat het personeelsbestand voldoen aan de huidige en toekomstige eisen? Welke werknemers hebt u nodig? Dan speelt ook het opleidingsbeleid een grote rol. Hoe kunnen werknemers zich ontwikkelen?

Verder denken we bij duurzame inzetbaarheid ook altijd aan gezondheid en vitaliteit. Uw organisatie kan de gezondheid bevorderen door gezond gedrag te stimuleren. Dat zit in het arbeidsvoorwaardenbeleid. Geef werknemers bijvoorbeeld een fiets van de zaak, bedrijfsfitness, een goede fietsenstalling en de kantine waar gezonde dingen te krijgen zijn. Denk ook aan  het aanbieden van yoga- of mindfulnesscursussen om de vitaliteit van werknemers te bevorderen.

Als u meer wilt weten over de strategische personeelsplanning volg dan onze workshop hierover.

Ja, iedere werkgever moet een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) hebben. Het maakt niet uit of u 10 of 1000 medewerkers hebt. U bent als werkgever verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en actueel houden van de RI&E.  Als werkgever dient u te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor iedereen die voor uw bedrijf werkzaamheden verricht. Dat zijn ook uitzendkrachten, stagiaires en flexwerkers. Als u de RI&E opstelt of vernieuwd dan heeft de OR of PVT instemmingsrecht. Het niet hebben van een RI&E kunt u direct een beboete opleveren. De Inspectie SZW let op de aanwezigheid van een RI&E bij bedrijven.

HRM Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews

Nee, het is voor niet verplicht om bhv’ers een vergoeding te bieden voor het de bedrijfshulpverlening. Uiteraard dienen wel de onkosten te worden vergoed, denk aan de reiskosten als de bhv’ers op cursus gaan. Overigens is het dan niet verplicht, het is wel toegestaan om bhv’ers een vergoeding te bieden voor het bhv-werk als u daarvoor kiest. Ook kan het voorkomen dat er in de voor uw organisatie geldende cao of in de arbeidsovereenkomst een vergoeding voor bhv-werk is vastgesteld. In dat geval dient u zich hieraan te houden.

Wilt u meer weten over de organisatie van de bedrijfshulpverlening? Kijk dan hier.

Ja, elke organisatie met werknemers is verplicht zich bij te laten staan door één of meer deskundige werknemers. Dit staat letterlijk in artikel 13, lid 1 van de Arbowet. Deze deskundige werknemers zijn de preventiemedewerkers. De Preventiemedewerker heeft verschillende taken op grond van artikel artikel 13, lid 7 Arbowet. Hij werkt mee aan of het opstellen van een RI&E en het plan van aanpak. Ook werkt hij mee aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak en hij werkt samen met en adviseert aan de OR of de PVT. Verder werkt hij samen met en adviseert hij aan de bedrijfsarts, de arbodeskundige of de arbodienst.

Als u uitzendkrachten inhuurt in er een gedeelde verantwoordelijkheid. U moet zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving en de juiste instructies. Als de uitzendkracht ziek wordt zorgt het uitzendbureau voor de verzuimbegeleiding en loondoorbetaling. U moet de uitzendkracht vooraf informeren over de arbeidsomstandigheden op de werkplek door middel van een arbodocument. Dit beschrijft o.a. de belangrijkste veiligheids- en gezondheidsrisico’s, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, de functie-eisen en noodzakelijke vaardigheden. Het uitzendbureau heeft de wettelijke plicht deze informatie door te sturen. En zorg ervoor dat leidinggevende goede kennis hebben van de Arbowet en weten dat ze verantwoordelijk zijn voor de uitzendkrachten die onder hun gezag werken.

Als u meer wilt weten over de Arbowet volg dan de cursus HR en arbo. Wilt u meer weten over ziekteverzuim volg dan onze cursus ziekteverzuim en re-integratie.

Duurzame inzetbaarheid is een containerbegrip. Er zijn dan ook heel veel verschillende definities. We kunnen zeggen dat een duurzaam inzetbare werknemer vitaal, productief en gemotiveerd is en dat een werkend leven lang. De werknemer blijft zich immers ontwikkelen, zodat hij kan meebewegen met verandering en langer gezond en vitaal kan doorwerken. Dat doet hij zodra hij gaat werken en niet pas als hij boven de 50 jaar is. Hij voegt zowel nu als in de toekomst waarde toe in zijn werk. Zowel de organisatie als het individu plukken daar de vruchten van.

Duurzame inzetbaarheid houdt dus werknemers langer productief, gezond, gemotiveerd en betrokken. Duurzaam inzetbare werknemers en de organisaties die sturen op duurzame inzetbaarheid zijn goed ingespeeld op deze veranderingen en verwerven zich daarmee een gunstiger positie op de arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren.

Een onderdeel van duurzame inzetbaarheid is dat een organisatie meer zicht heeft op het werknemersbestand. Als u meer wilt weten over de strategische personeelsplanning volg dan onze workshop hierover.

PAGO

Veel mensen halen de PAGO en het PMO door elkaar. De PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek) staat in artikel 18 van de Arbowet genoemd. Daarin staat dat de werkgever de werknemers periodiek in de gelegenheid stelt een onderzoek te ondergaan, dat erop gericht is de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. In de RI&E staat vaak beschreven om welke groepen medewerkers en/of functies het gaat. In het Arbobesluit staan een aantal specifieke risico’s waarvoor een PAGO moet worden aangeboden bij aanvang van de werkzaamheden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij nachtarbeid en beeldschermwerk.

PMO

Het PMO (preventief medisch onderzoek) is een onderzoek dat gericht is op het vroegtijdig ontdekken van medische risico’s en komt in de Arbowet niet voor. Een PMO brengt als werkgever en werknemers dat wensen, ook leefstijl en conditie van medewerkers in kaart. In tegenstelling tot het PAGO richt het PMO zich vaak op alle medewerkers en niet alleen op de medewerkers die te maken krijgen met risico’s. Op basis daarvan kunnen gerichte individuele adviezen worden gegeven en op basis van groepsinformatie het preventief beleid worden versterkt. De inhoud en periodiciteit van het PMO wordt bepaald in overleg met de bedrijfsarts.

Wilt u meer weten over PAGO en PMO? Volg dan de cursus HR en arbo.

Een ongeluk zit in een klein hoekje ook binnen uw bedrijf. De zwaarte van het bedrijfsongeval bepaalt uiteindelijk welke acties u moet ondernemen. Als het (ook op termijn) leidt tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname moeten het bij de Inspectie SZW worden gemeld. Ongevallen met een verzuim langer dan 3 dagen moet u intern registeren. Instrueer uw medewerkers hoe te handelen in geval van een ongeval. Ze moeten meewerken aan een onderzoek van de inspectie SZW. Denk hierbij aan het verzamelen van monsters, openen verpakkingen en het verschaffen van toegang. Een ongeval kan zeer aangrijpend zijn voor collega’s en op termijn leiden tot psychische klachten. Regel vooraf hoe de directe opvang plaatsvindt en bij wie ze ook later nog terecht kunnen.

Als u meer wilt weten over de Arbowet en wat te doen bij een bedrijfsongeval volg dan de cursus HR en arbo. Wilt u meer weten over ziekteverzuim volg dan onze cursus ziekteverzuim en re-integratie.

HRM Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews

De Arbowet schrijft voor dat u zich door gecertificeerde deskundigen moet laten ondersteunen Er kunt kiezen uit twee regelingen De vangnetregeling: u  huurt een gecertificeerde arbodienst in die u alle werkzaamheden uit handen neemt. U voldoet dan zonder grote inspanning aan de Arbowet maar de kosten zijn (schijnbaar) hoger omdat u ook de coördinatie en administratieve werkzaamheden uitbesteed.

Maatwerkregeling

De maatwerkregeling: u bepaalt zelf hoe en door wie de deskundige bijstand wordt geleverd. U moet altijd een BIG geregistreerd bedrijfsarts inhuren voor verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek en aanstellingskeuringen. De RI&E moet door een gecertificeerde arbodeskundige worden getoetst. (kerndeskundige). Zo nodig kunt u zich laten bijstaan door andere deskundigen zoals psychologen, ergonomen of  bedrijfsmaatschappelijkwerkers. Maatwerk mag alleen als er vanuit de CAO of door de OR toestemming is gegeven.

Als u meer wilt weten over de Arbowet volg dan de cursus HR en arbo. Wilt u meer weten over ziekteverzuim volg dan onze cursus ziekteverzuim en re-integratie.

HRM Academy
Gemiddelde beoordeling:  
 0 reviews

Ziekteverzuim (1)

Ja, elke organisatie met werknemers is verplicht zich bij te laten staan door één of meer deskundige werknemers. Dit staat letterlijk in artikel 13, lid 1 van de Arbowet. Deze deskundige werknemers zijn de preventiemedewerkers. De Preventiemedewerker heeft verschillende taken op grond van artikel artikel 13, lid 7 Arbowet. Hij werkt mee aan of het opstellen van een RI&E en het plan van aanpak. Ook werkt hij mee aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak en hij werkt samen met en adviseert aan de OR of de PVT. Verder werkt hij samen met en adviseert hij aan de bedrijfsarts, de arbodeskundige of de arbodienst.

Onze beloftes

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over de HRM Academy per mail.

Stuur een e-mail

Bel mij: