Betaalbare trainingen voor HR-professionals

Search

Moeten wij ook een Preventiemedewerker hebben?

Ja, elke organisatie met werknemers is verplicht zich bij te laten staan door één of meer deskundige werknemers. Dit staat letterlijk in artikel 13, lid 1 van de Arbowet. Deze deskundige werknemers zijn de preventiemedewerkers. De Preventiemedewerker heeft verschillende taken op grond van artikel artikel 13, lid 7 Arbowet. Hij werkt mee aan of het opstellen van een RI&E en het plan van aanpak. Ook werkt hij mee aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak en hij werkt samen met en adviseert aan de OR of de PVT. Verder werkt hij samen met en adviseert hij aan de bedrijfsarts, de arbodeskundige of de arbodienst.

Wat is het verschil tussen de PAGO en het PMO?

PAGO Veel mensen halen de PAGO en het PMO door elkaar. De PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek) staat in artikel 18 van de Arbowet genoemd. Daarin staat dat de werkgever de werknemers periodiek in de gelegenheid stelt een onderzoek te ondergaan, dat erop gericht is de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. In de RI&E staat vaak beschreven om welke groepen medewerkers en/of functies het gaat. In het Arbobesluit staan een aantal specifieke risico’s waarvoor een PAGO moet worden aangeboden bij aanvang van de werkzaamheden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij nachtarbeid en beeldschermwerk. PMO Het PMO (preventief medisch onderzoek) is een onderzoek dat gericht is op het vroegtijdig ontdekken van medische risico’s en komt in de Arbowet niet voor. Een PMO brengt als werkgever en werknemers dat wensen, ook leefstijl en conditie van medewerkers in kaart. […]

Is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) verplicht?

Ja, iedere werkgever moet een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) hebben. Het maakt niet uit of u 10 of 1000 medewerkers hebt. U bent als werkgever verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en actueel houden van de RI&E.  Als werkgever dient u te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor iedereen die voor uw bedrijf werkzaamheden verricht. Dat zijn ook uitzendkrachten, stagiaires en flexwerkers. Als u de RI&E opstelt of vernieuwd dan heeft de OR of PVT instemmingsrecht. Het niet hebben van een RI&E kunt u direct een beboete opleveren. De Inspectie SZW let op de aanwezigheid van een RI&E bij bedrijven.

Welke vragen mag u niet stellen tijdens een sollicitatiegesprek?

De werkgever mag de sollicitant alleen vragen stellen die relevant zijn voor de functie. De werkgever mag vaststellen of de sollicitant geschikt is voor de functie. Hij mag niet vragen naar de gezondheidstoestand van de kandidaat. U kunt wel duidelijk omschrijven uit welke taken de functie bestaat en vervolgens te vragen of de sollicitant in staat is deze taken uit te voeren. (“Kunt u een groot deel van de dag achter een beeldscherm werken?”) U mag tijdens het sollicitatiegesprek in de regel ook geen vragen stellen over privézaken. In bepaalde gevallen moet de sollicitant tijdens de sollicitatieprocedure de werkgever informeren over zijn gezondheid. Deze meldingsplicht geldt alleen als de medische klachten problemen kunnen geven tijdens het werk. De sollicitant hoeft niet te zeggen dat ze zwanger is. De werkgever mag daar in het sollicitatiegesprek niet naar vragen.

Wanneer mag een aanstellingskeuring?

Tijdens een sollicitatieprocedure mag de werkgever niet zo maar een aanstellingskeuring verlangen van de kandidaat. Dat mag wel als de functie risico’s kan opleveren voor de gezondheid of veiligheid van de werknemer of die van andere mensen. Denk bijvoorbeeld aan politiemedewerkers, brandweermannen of piloten. Er is dan sprake van speciale functie-eisen. De bedrijfsarts voert de keuring uit aan het einde van de sollicitatieprocedure. De werkgever kan niet zo maar een keuring toevoegen aan een sollicitatieprocedure. Hij is verplicht om schriftelijk advies te vragen aan de bedrijfsarts of een keuring voor een bepaalde functie terecht is. Na een positief advies moeten de volgende punten schriftelijk worden vastgelegd: de functie-eisen, het doel van de keuring, de specifieke gezondheidsvragen en de medische onderzoeken. Vergeet als werkgever niet om de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging te informeren als u het keuringsbeleid aanpast. Zij hebben instemmingsrecht.

Wanneer heeft een werknemer recht op bijzonder verlof?

Een werknemer heeft recht op bijzonder verlof als er sprake is van een bijzondere situatie. Bijzonder verlof is niet wettelijk geregeld. In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement is het vaak wel geregeld. Daar staat bijvoorbeeld hoeveel dagen een werknemer verlof heeft voor een huwelijk, begrafenis, doktersbezoek of verhuizing. Ook staan er regels wanneer dit verlof mogelijk is, hoe lang het duurt en of het verlof betaald of onbetaald is. Als u meer wilt weten over vrije dagen en de doorbetaling daarvan dan kunt u kennis opdoen tijdens onze cursus Arbeidsrecht.

Heeft een werknemer recht op een vrije dag tijdens een feestdag?

Veel werknemers denken dat ze een vrije dag hebben op een feestdag. Dat is niet vanzelfsprekend. We hebben in Nederland de volgende officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag Goede vrijdag Pasen (eerste en tweede paasdag) Koningsdag Bevrijdingsdag Hemelvaartsdag Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag) Kerstmis (eerste en tweede kerstdag) Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of een werknemer vrij is op feestdagen. Wilt u meer weten over vrije dagen? Volg dan de cursus Arbeidsrecht.

Wanneer vervallen de wettelijke vakantiedagen?

Ieder jaar keert de vraag terug over het vervallen van de vakantiedagen. Een werknemer heeft recht op wettelijke vakantiedagen. Het loon wordt dan doorbetaald. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar. Let op: controleer eerst of er in de cao of arbeidsovereenkomst hierover extra afspraken zijn gemaakt. Zijn er geen afwijkende afspraken gemaakt dan vervallen de wettelijke vakantiedagen die uw werknemers niet hebben opgenomen een half jaar na het kalenderjaar dat ze deze dagen hebben opgebouwd. De wettelijke vakantiedagen van vorig jaar vervallen dus per juli van dit jaar. Stel uw werknemers hiervan op de hoogte. Wilt u meer weten over vrije dagen volg dan de cursus Arbeidsrecht van HRM Academy.

Is het verplicht bhv’ers een vergoeding te bieden?

Nee, het is voor niet verplicht om bhv’ers een vergoeding te bieden voor het de bedrijfshulpverlening. Uiteraard dienen wel de onkosten te worden vergoed, denk aan de reiskosten als de bhv’ers op cursus gaan. Overigens is het dan niet verplicht, het is wel toegestaan om bhv’ers een vergoeding te bieden voor het bhv-werk als u daarvoor kiest. Ook kan het voorkomen dat er in de voor uw organisatie geldende cao of in de arbeidsovereenkomst een vergoeding voor bhv-werk is vastgesteld. In dat geval dient u zich hieraan te houden. Wilt u meer weten over de organisatie van de bedrijfshulpverlening? Kijk dan hier.

Ik moet helaas collectief ontslag voor onze medewerkers aanvragen. Waar moet ik aan denken?

Collectief ontslag is ingrijpend voor de werknemers en de organisatie. Ga eerst na of het collectieve ontslag aan de volgende drie voorwaarden voldoet: Betreft het meer dan 20 werknemers? Werken deze werknemers binnen 1 werkgebied? Gaat het om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen? Is het antwoord op bovenstaande vragen ‘ja’? Dan gelden de regels van de Wet melding collectief ontslag (WMCO). Zorg ervoor dat u op tijd melding doet bij het UWV. Raadpleeg ook de vakbond en de ondernemingsraad tijdig. Via dit online formulier kunt u een melding collectief ontslag doen bij het UWV.

Stuur een e-mail

Bel mij: